Blog

Czek

Czek – dokument wystawiony w ściśle przez prawo czekowe przewidzianej formie, zawierający polecenie wystawcy, skierowane do banku, wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej okazicielowi czeku lub wymienionej osobie, ze środków, jakimi w tym banku dysponuje wystawca. Polecenie wypłacenia środków pieniężnych musi być bezwarunkowe. Czek jest przede wszystkim środkiem zapłaty, bowiem wręczany jest...

Zlecenie stałe

Zlecenie stałe – złożone bankowi polecenie przelewu określonej kwoty pieniędzy z własnego konta bankowego na inne wskazane konto. Dokonywane jest zazwyczaj w regularnych odstępach czasowych (np. co miesiąc), aż do odwołania zlecenia przez właściciela konta, z którego te przelewy są realizowane. Możliwe jest również zdefiniowanie zlecenia stałego, w którym przelewana...

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty – oznacza usługę płatniczą polegającą na obciążeniu rachunku płatniczego płatnika, w przypadku gdy transakcja płatnicza została zainicjowana przez odbiorcę na podstawie zgody udzielonej przez płatnika na rzecz odbiorcy, dostawcy usług płatniczych odbiorcy lub dostawcy usług płatniczych samego płatnika[1]. Podstawą prawną polecenia zapłaty jest ustawa o usługach płatniczych, ustawa...

SORBNET

SORBNET – prowadzony przez NBP w latach 1996-2013 system rozrachunkowy służący do przeprowadzania międzybankowych rozrachunków wysokokwotowych. Należał do klasy systemów RTGS (ang. Real Time Gross Settlement), czyli systemów rozrachunków na bazie brutto, w których zlecenia realizowane są pojedynczo i w czasie rzeczywistym (na bieżąco). System SORBNET rozpoczął działanie w marcu 1996,...

Elixir

Elixir  – elektroniczny system rozliczeń międzybankowych w złotych. Opracowany i obsługiwany przez KIR. Od 1994 r. umożliwia realizację przelewów, poleceń zapłaty oraz czeków. Kluczowy dla funkcjonowania polskiego sektora bankowego, posiadający status systemowo ważnego systemu płatności (ang. Systemically Important Payment System). W dni robocze w systemie Elixir odbywają się trzy sesje...

BLIK

BLIK - System płatności mobilnych Do czego wykorzystujesz swój telefon? Do niedawna zapewne służył ci on przede wszystkim do błyskawicznego kontaktowania się z bliskimi i przeglądania Internetu. Jednak te czasy powoli odchodzą w niepamięć. Od jakieś czasu smartfon z dostępem do Internetu i zainstalowaną aplikacją mobilną banku pełni również rolę...

Polecenie przelewu

Polecenie przelewu (przelew) – jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu dostawcy usług płatniczych (na przykład bankowi) dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku płatniczego lub rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek płatniczy odbiorcy (beneficjenta). Warunkiem przyjęcia przez dostawcę usług płatniczych polecenia przelewu jest posiadanie przez...